ДЕКЛАРАЦИЯ – СЪГЛАСИЕ за предоставяне, обработване и защита на лични данни Във връзка с правилата и изискванията на ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ НА ЕС (EU / 2016/679), в сила от 25.05.2018г. наричан накратко по-долу „Регламента“, с настоящата, Декларирам: 1. Съгласието си, сайът trenelarium.com в качеството му на Администратор на лични данни, да събира, съхранява и обработва личните данни предоставени от мен за целите на предлаганите на сайта услуги. 2. Съгласието си, сайът trenelarium.com да предоставя на Подизпълнители/Трети лица, които разполагат с технически и организационни мерки, подходящи за защита на личните данни, само и доколкото е необходимо за целите на услугите предоставяни на сайта. 3. Че съм наясно, за това че притежавам признатите права на носителите на лични данни ( лично и като родител) съгласно Регламента, като: - право на информация; - право на поправка ( корекция) на данните; - право на ограничаване на обработката; - право на изтриване на личнни данни; - право на достъп; - право да възражение; - право да обжалване.